Driver

Driver máy tính có nhiệm vụ thông dịch cho phần cứng và hệ điều hành, nếu không có driver hoặc driver không đúng với thiết bị, thì lẽ dĩ nhiên hệ điều hành sẽ không thể nhận ra được các thiết bị phần cứng, từ đó dẫn tới việc phần cứng đó không sử dụng được. Driver giúp cho chương trình và phần cứng giao tiếp được với nhau để cùng thực hiện một nhiệm vụ nào đó.

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Quảng Cáo